fbpx
Příspěvek na péči – fakta

Příspěvek na péči – fakta

Příspěvek na péči je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jedná se o nenárokovatelný příspěvek, tzn. že je nutné podat žádost o přiznání příspěvku, projít sociálním šetřením a na konci procesu schvalování je stanoveno, zda příspěvek bude, či nebude vyplácen, případně v jaké výši.

Podle §7 zákona o sociálních službách může o příspěvek žádat “fyzická osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb”. Příjemcem příspěvku může být oprávněná osoba, případně zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá osoba svěřena do péče rozhodnutím příslušného orgánu (§19 zákona o sociálních službách). Co to znamená v praxi? Příjemcem příspěvku je vždy osoba, která péči potřebuje, jen v případě dětí dostávají tento příspěvek rodiče, případně zákonní zástupci. Pro naše účely se budeme věnovat dospělým osobám, které potřebují pomoc další osoby, a zůstávají v domácím prostředí (nejsou umístěny v pobytové službě). Peníze tedy budou zasílány přímo člověku s Alzheimerovou chorobou.

Jaké jsou oblasti základních životních potřeb? V řízení o přiznání příspěvku na péči je posuzováno deset oblastí: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. (O obsahu jednotlivých oblastí a co vše musí osoba zvládat, aby naplnila oblast samostatně, si povíme podrobněji v dalším článku).

Žádost o příspěvek se podává na tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost lze vyplnit na tiskopisu, který si vyzvednete na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, nebo si jej můžete stáhnout v sekci formuláře na Portálu MPSV. Vyplněnou žádost lze předat osobně na příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce dle místa bydliště žadatele, můžete ji také zaslat doporučeně poštou, nebo podat prostřednictvím datové schránky.

Po podání Žádosti provede krajská pobočka Úřadu práce šetření v místě bydliště žadatele. Šetření má formu rozhovoru s žadatelem, případně také s osobou, která o něj pečuje. V rámci této návštěvy pracovník zjišťuje, do jaké míry je žadatel schopen samostného života ve svém bydlišti. Zprávu z tohoto šetření zašle krajská pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Na základě zprávy z šetření v domácím prostředí žadatele, dodaných lékařských zpráv praktického lékaře a případně dalších odborných lékařů žadatele, vydá OSSZ rozhodnutí, zda je žadatel schopen samostatné péče o vlastní osobu, nebo zda potřebuje pomoc další osoby / osob a zda mu tedy bude příspěvek na péči přiznán. OSSZ si také může vyžádat zprávu z vyšetření od posuzujícího lékaře. Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku, případně proti vyměřené částce, lze podat odvolání. Žadatel se odvolává vždy k úřadu, který rozhodnutí vydal, rozhodnutí přezkoumává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše příspěvku na péči je dána stupněm závislosti (§8 zákon o sociálních službách). Příspěvek je vyplácen ode dne podání žádosti o přiznání příspěvku na péči, pokud byl příspěvek přiznán. Znamená to tedy, že pokud podáte v říjnu žádost o přiznání příspěvku na péči a celé řízení bude v lednu ukončeno tím, že příspěvek je přiznán, bude příjemci vyplacen zpětně i za měsíce říjen, listopad a prosinec. V případě, že příspěvek přiznán nebude, nebude vyplacen za žádný z měsíců, kdy řízení probíhalo.

Výše příspěvku je rozdělena do čtyř stupňů, začíná na částce 880 Kč měsíčně a osoba žijící v domácím prostředí může dosáhnout až na čtvrtý stupeň příspěvku o částce 19 200 Kč. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně v české měně, vždy na začátku měsíce na ten daný měsíc a může být vyplácen převodem na účet udaný příjemcem, případně poštovním poukazem (tzv. složenkou).

Příspěvek je určen k pokrytí nákladů spojených s nutnou podporou další osoby, která poskytuje péči a pomáhá ve výše zmíněných oblastech. V praxi to znamená, že to není příjem k pokrytí nákladů spojených s bydlením, s nákupem potravin a drogistického zboží atd. Příspěvek je vyplácen na zaplacení péče a podpory v daném kalendářním měsíci. A je zcela na příjemci, jakým způsobem příspěvek využije a jaké služby si nasmlouvá. Pokud je v domácím prostředí a někdo blízký mu zajišťuje potřebnou péči a podpory, příspěvek poukáže právě blízké osobě. Pokud chce využít nabídku služeb poskytovatelů sociálních služeb (osobní asistence, pečovatelská služba, apod.), je to také možnost. Může ji také vyplácet asistentovi sociální péče, tedy člověku, který mu poskytuje podporu a péči na základě smlouvy. Je možné tyto možnosti různě kombinovat a dle potřeb příjemce upravovat. Každou změnu je však nutné hlásit na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Je podstatné v tuto chvíli zmínit, že příspěvek na péči podléhá možnosti kontroly využívání pracovníky krajské pobočky Úřadu práce a příjemce příspěvku je povinen se této kontrole podrobit. 

O podobě Žádosti o příspěvek na péči, jejích jednotlivých částech a úskalích, která může její vyplňování přinést, si povíme v chystaném videonávodu.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading