fbpx

Projekty

NVV – velmi včasná identifikace rizik
reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_027/0001249, na projekt je poskytována finanční podpora EU
Předmětem projektu je zavedení velmi včasné identifikace rizika neurovývojových vad u dětí (ve věku 1-3 let) v dětských skupinách, díky čemuž je možné zahájit intervence během raného vývojového okna a tím dosáhnout v mnoha případech zlepšení symptomatiky (projevů nemoci). Nižší symptomatika představuje menší riziko sociálního vyloučení – jak pro nemocného (v dětském, a následně i dospělém věku), tak pro jeho primární rodinu. Jedná se o nové řešení založené na vědeckých poznatcích. Termín realizace projektu 1. 8. 2023 – 31. 7. 2026.

Vstupní evaluační zpráva ke stažení zde (PDF)

Financováno Evropskou unií

Neformální pečovatelé III.
reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_014/0000415, na projekt je poskytována finanční podpora EU
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o děti s poruchou autistického spektra. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe způsobuje nízkou kvalitu života nemocného i pečovatele. Jako řešení přináší projekt soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání. Projekt je pokračováním dvou úspěšných předchozích projektů, ve kterých bylo podpořeno více než 250 osob z CS. Termín realizace projektu 1.5.2023 – 30.4.2025.

Financováno Evropskou unií

Pro dětský smích IV.
reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_014/0000414, na projekt je poskytována finanční podpora EU
Projekt řeší problematiku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů pečujících o vážně nemocné děti. Jejich neznalost v zásadách správné péče o nemocného i o sebe způsobuje nízkou kvalitu života nemocného i pečovatele. Jako řešení přináší projekt soubor vlastních školení, individuální poradenství, tvorbu svépomocných skupin a psychoterapeutická setkání. Projekt je pokračováním dvou úspěšných předchozích projektů, ve kterých bylo podpořeno více než 300 osob z CS. Termín realizace projektu 1.5.2023 – 31.10.2025.

Financováno Evropskou unií

Jiskříme
Reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0000416, na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je identifikovat příčiny a nalézt řešení problému, kterým jsou nevhodné podmínky pro výkon pečovatelské profese v domovech pro seniory a seniory se zvláštním režimem. Tento problém je jedním z důvodů, proč se domovy potýkají s nedostatkem pečovatelů. Se stárnutím populace navíc potřeba pečovatelů narůstá. Projekt bude hledat řešení pomocí metody Human Center Design, ověřené i v dalších sociálních inovacích. Termín realizace projektu 2.1.2023 – 31.12.2023

Financováno Evropskou unií

Společně to zvládneme
Reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_099/0000791, na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je podpořit sociální začlenění osob z CS tak, aby tyto osoby byli schopny důstojného života v ČR a sami sebe dokázali vnímat jako součást této společnosti, znali svá práva a povinnosti, orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí, byli schopni komunikovat v češtině, byli sociálně i ekonomicky samostatní a soběstační a měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby naleznou pomoc a podporu. Realizace projektu 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025.

Financováno Evropskou unií

Meridiem 2.0
Reg. č.: CZ.03.01.02/00/22_011/0000306, na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Cílem projektu je vytvořit více profesionální organizaci (“Meridiem 2.0”), která bude účinněji (s vyšším dopadem) než doposud podporovat celospolečenskou změnu přístupu v oblasti rovných příležitostí – konkrétně podporovat naplňování cíle “zvýšení míry participace mužů/otců na péči o děti a jiné blízké osoby“. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím definice střednědobých cílů a vytvoření plánu na jejich dosažení; definice klíčových pozic a vytvoření plánu na jejich udržená a dlouhodobé financování; nastartováním procesu získávání vlastních příjmů; zlepšením komunikace a prezentace navenek. Realizace projektu 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025.

Financováno Evropskou unií