fbpx
Návštěvy v pobytových službách v rámci epidemiologických opatření

Návštěvy v pobytových službách v rámci epidemiologických opatření

V zařízeních pobytových sociálních služeb, a v mnohých to je po několika souvislých měsících poprvé, se částečně uvolnila epidemiologická opatření a při dodržení všech předepsaných pravidel je možné navštívit své blízké v těchto zařízeních žijící. V tomto článku budeme vycházet z Doporučení MPSV č. 17/2020, které vyšlo v platnost 2. 12. 2020 a jehož plné znění si můžete přečíst zde. Jedná se o Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Pojďme si na začátek připomenout, koho bylo možné navštívit i do doby vydání nového doporučení a u koho není nutné dodržovat všechna opatření, která se v novém Doporučení MPSV objevují. Ve výjimkách v zákazu návštěv byly uvedeno těchto pět okruhů osob a návštěva těchto osob nepodléhá povinnému testování: Testování není potřeba “u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.” (Doporučení MPSV č. 17/2020) 

Dle aktualizace tohoto usnesení se k těmto okruhům osob, které je možné navštívit, přidává možnost návštěvy třetí osoby u klientů v případě, že se před zahájením návštěvy podrobí POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Co je POC test? Zkratka POC vychází z anglického “point of care” a zjednodušeně je to test, který je možné provést  v místě poskytování péče a není nutné převážet testovaného do specializovaného zařízení. Výhodou tohoto testování je rychlost a doba, za kterou je znám výsledek testu. obvykle do 15 min od provedení testu. Podmínkou uznání testu je citlivost 90%.

Návštěva v pobytovém zařízení je podmíněna negativním výsledkem testu na přítomnost tohoto antigenu viru. Pokud návštěvující osoba absolvovala nejvíce 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, opět s negativním výsledkem, a má na tuto skutečnost písemný doklad, nemusí absolvovat POC test v zařízení sociálních služeb. Na základě předloženého výsledku testu vyplní pouze Čestné prohlášení o pravdivosti údajů. Další výjimku tvoří osoby, které “v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál či ověřenou kopii).” (Doporučení MPSV č. 17/2020)

Toto testování můžete absolvovat přímo v zařízení, které se chystáte navštívit, ale pouze za podmínky, že zařízení toto testování provádí. Tuto základní informaci musí poskytovatel sociální služby v pobytové formě zveřejnit na svých webových stránkách, případně o tom návštěvníky informovat také dalším způsobem. V případě, že je test proveden u poskytovatele sociální služby, je pro návštěvu bezplatný. Pokud zařízení testování neprovádí, je povinno zveřejnit materiál, ve kterém návštěvníkům předloží nejbližší odběrová místa (např. odběrová místa pro plošné testování, odběrová místa dalších poskytovatelů zdravotních služeb včetně laboratoří, případně jiní poskytovatelé sociálních služeb). Zařízení, které nemá zdravotnický personál, nemůže provádět POC. To samé platí v případě, že zdravotnický personál nemá v danou chvíli časovou kapacitu na provedení testování návštěv. Poskytovatel sociální služby může mít vyhrazen v týdnu časový úsek pro provádění testování pro plánované návštěvy. Poskytovatel nemá povinnost zajistit toto testování svými zaměstnanci. 

Před provedením testu každý návštěvník vyplní Čestné prohlášení. Minimálním obsahem tohoto dokumentu je ze strany návštěvy jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, výsledek testu a informace o výsledku testu, kdy výsledek negativní umožní návštěvu realizovat a pozitivní návštěvu nerealizovat. Dále jméno a příjmení uživatele sociálních služeb, ke kterému jde třetí osoba na návštěvu, souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o důvodu evidence a archivace čestného prohlášení a v neposlední řadě Doporučení návštěvy/kontaktování praktického lékaře v případě pozitivního výsledku při POC testování. 

Jaké jsou další povinná opatření, která z doporučení vzešla? Návštěvy jsou možné pouze v časech, které určuje poskytovatel pobytové služby, či je zveřejněn rezervační systém, díky kterému je možné návštěvu zrealizovat. Na návštěvu smíte pouze s respirátorem bez výdechového ventilu s minimální třídou FFP2 nebo KN95. Je nutné dodržovat hygienická opatření (zejména desinfekci rukou, minimální rozestupy, použití jednorázových rukavic apod.) a dále pravidla dána zařízením (např. návštěvu realizovat jen v určených místnostech apod.). Návštěva může být také omezena počtem osob, které se návštěvy zúčastní v jeden čas, případně omezena maximální dobou, po kterou je možné blízkého navštívit. MPSV dává poskytovateli povinnost informovat o způsobu realizace návštěv minimálně na svých webových stránkách a s průběhem návštěv odpovídajícím způsobem seznámit své klienty.

Je nutné také počítat s tím, že celé zařízení může být v karanténě na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice – v takových případech jsou návštěvy zakázány až do doby uzdravení posledního známého pozitivně testovaného člověka. Návštěvy u lidí s Covid-19 pozitivitou v izolaci jsou nadále zakázány. 

Na základě všech těchto informací, doporučení a povinností, doporučujeme kontaktovat poskytovatele sociálních služeb, ve které váš blízký žije, a zeptat se na všechny podrobnosti, za kterých je možné blízkého navštívit.

(Zdroj: https://www.mpsv.cz/socialni-sluzby-info)

Loading