fbpx
Příspěvek na péči – omyly a mýty při vyplňování žádosti

Příspěvek na péči – omyly a mýty při vyplňování žádosti

Příspěvek na péči, respektive proces, který vede k jeho přiznání, je pro mnohé velkým strašákem. Ačkoli základní formulář žádosti je jednoduchý, panuje kolem příspěvku řada obav, která, mnohdy zcela zbytečně, obírají rodiny s lidmi vyžadující podporu a péči další osoby až o 19 200 Kč měsíčně a přiznejme si, že to není zrovna malá částka, nad kterou bychom mohli mávnout rukou. Pojďme se tedy podívat na některé body v žádosti a následně také na nejčastější chyby a mýty, které se v souvislosti s příspěvkem na péči objevují.

Žádost o příspěvek na péči lze vyplnit na formuláři, který si vyzvednete na příslušném kontaktním místě krajské pobočky Úřadu práce, nebo ji můžete vyplnit elektronicky. Základní informace o způsobu podání jsme si řekli v úvodním článku. Pro tuto chvíli postačí zopakovat informaci, že vyplňujeme ručně na tiskopis, nebo elektronicky.

Základní pravidlo pro vyplňování celé žádosti: žádost je opravdu jednoduchá, není třeba hledat zádrhele a zbytečná úskalí. Vyplňte to, co je v žádosti napsáno. Příklad: v žádosti je kolonka pro vyplnění informací o ošetřujícím lékaři. V nápovědě k této části je uvedeno, že máte vyplnit údaje, která jsou Vám známy. Pojďme si na tomto místě zdůraznit, že žádost podáváte k místně příslušné pobočce krajského Úřadu práce. Prakticky to znamená, že pracovníci Úřadu práce, kteří žádosti o příspěvek na péči zpracovávají, mají přehled o lékařích v jejich spádové oblasti. Pokud si tedy nejste jisti, jaké číslo datové schránky má ošetřující lékař Vašeho blízkého, nebo se bojíte, že nevyplníte zcela přesně název oddělení zařízení, ve kterém lékař pracuje – nebojte se. Vyplňte vše, co víte a zbytek si pracovníci úřadu dokáží dohledat.

Informujte praktického lékaře žadatele, že jste podali žádost o příspěvek na péči. Pracovníci od něj budou v průběhu řízení chtít lékařskou zprávu a je dobré, když se o řízení o přiznání příspěvku dozví lékař přímo od vás a s předstihem, než od pracovníka úřadu s oficiální žádostí o lékařskou zprávu. V části “E” je nutné uvést primárně praktického lékaře žadatele, neboť právě toho bude posudkový lékař ČSSZ kontaktovat pro předání lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele a právě praktický lékař by měl mít také veškeré zprávy od dalších odborných lékařů. Není tedy nutné vypisovat všechny ošetřující lékaře žadatele. Podpis praktického lékaře není potřeba. Je tedy zbytečné, abyste trávili hodiny čekáním před ordinací tohoto lékaře jen kvůli podpisu na žádosti o příspěvek na péči.

V základních informacích o přiznání příspěvku na péči se dozvíte, že je to dávka určena pro osoby, které se nacházejí v nepříznivém zdravotním stavu minimálně rok, nebo u kterých se v následujícím roce nepředpokládá zlepšení. Stručně řečeno, o příspěvek žádejte co nejdříve, ideálně už v době, kdy se zdravotní stav nemocného viditelně zhoršuje a toto zhoršení zdravotního stavu je ideálně podloženo lékařskou zprávou, případně ve chvíli, kdy začíná série vyšetření např. s podezřením na syndrom demence. Jak jsme si řekli v úvodním článku, řízení trvá několik měsíců a co je podstatné a znovu to tu zdůrazníme: příspěvek se vyplácí, pokud byl přiznán, zpětně od data podání žádosti. Neošizujte se tedy o finanční kompenzaci péče o nemocného.

Častou chybou bývá, že ačkoli člověk žádající o příspěvek na péči není omezen ve svéprávnosti (pojem, který vrátil do právního řádu České republiky nový Občanský zákoník a pojem, který nahradil dříve užívaný pojem omezení způsobilosti k právním úkonům), má vyplněnou část “B” – Zástupce žadatele. Tuto část vyplňujete jen v případě, že máte soudně podložené, že nemocného člověka v právních úkonech zastupuje další osoba, kterou určil soud. Pro účely podání žádosti o příspěvek na péči, je možné sepsat s žadatelem plnou moc, která pro toto jednorázové využití nemusí být notářsky ověřená, je však nutné sepsat Plnou moc cílenou na tuto záležitost a jak žádost, tak i tato plná moc musí být podepsána žadatelem i zmocněncem. Pokud je zástupce žadatele uveden a tento statut je podložen rozhodnutím soudu, případně plnou mocí žadatele, pracovníci úřadu budou veškerou komunikaci ohledně řízení o přiznání směrovat na něj, ať už jde o telefonický kontakt pro doplnění chybějících údajů, tak zasílání písemností do vlastních rukou, apod. Tím se může celý proces značně urychlit a pro pečující také zjednodušit. Zástupce žadatele (zmocněnec) má také právo nahlížet do spisu, dělat z něj výpisy, či žádat o pořízení kopií.

Existují čtyři způsoby, jak lze vyplácet příspěvek na péči a už v žádosti se žadatele na preferenci způsobu výplaty ptají. Je nutné opět zdůraznit, že se jedná o příspěvek pro nemocného a měl by být tedy také jemu vyplácen (na rozdíl od dřívějšího “příspěvku na péči o osobu blízkou”, který byl zasílán pečující osobě). V praxi Úřad práce většinou nekontroluje, kdo je majitelem účtu, na který si žadatel přeje zasílat příspěvek, podstatné pro něj je, aby byla žádost vlastnoručně podepsána žadatelem a tímto podpisem žadatel stvrzuje, že souhlasí s uvedenými údaji včetně způsobu vyplácení příspěvku na péči.

Pokud pečujete o člověka s Alzheimerovou chorobou, promyslete s předstihem, jak bude s těmito penězi nakládáno, jakou péči si z nich nemocný bude platit a komu bude peníze předávat / zasílat. Pokud jste jediná pečující osoba Vy, náleží celý příspěvek na péči právě Vám, ale není možné, abyste byli adresátem příspěvku přímo Vy. Znovu opakuji, příspěvek na péči je určen na péči, nikoli na spoření atd. Podstatou je zajištění péče o nemocného. Pokud žádnou péči nepotřebuje, nenáleží mu ani tento příspěvek na péči. Znovu opakujeme, že způsob využívání příspěvku může být předmětem kontroly, a to vždy až 1 rok zpětně. Vědomí této podmínky stvrzujete svým podpisem v části “G” – Prohlášení.

K žádosti je nutné přiložit občanský průkaz žadatele, občanský průkaz zástupce žadatele, (pokud je uveden / soudně určen), plnou moc mezi žadatelem a zástupce žadatele a dále také Oznámení o poskytovateli pomoci. V této příloze žádosti uveďte všechny osoby, včetně těch právnických (organizace), které aktuálně zajišťují, či budou zajišťovat péči o nemocného. Pokud je takových osob více, uveďte všechny. V části “B” se uvádí formální pečující osoby, tzn. jakékoli sociální služby registrované v České republice. Pozor, je nutné zajistit podpis zástupce tohoto poskytovatele sociálních služeb. Pokud nemocný prozatím nevyužívá sociální služby a starají se o něj osoby blízké, případně asistenti sociální péče (více o nich jsme mluvili zde), vyplňte údaje o nich v části “C”. Je nutné mít s asistentem sociální péče (tedy s kýmkoli mimo rodinu) sepsanou smlouvu o poskytování sociální péče a tuto smlouvu přiložit k Oznámení o poskytovateli pomoci.

Povinností žadatele, případně jeho zástupce, je oznámit do maximálně 8 dní veškeré změny, které v souvislosti s údaji uvedené v žádosti, případně v jejích přílohách, nastaly. Jedná se o veškeré kontaktní informace, poskytovatele pomoci včetně jejich kontaktních údajů atd. Tato osmidenní lhůta platí i po celou dobu pobírání přiznaného příspěvku na péči a je nutné ji dodržovat. V případě, že změny nenahlásíte, může se stát, že finanční částka bude poukázána na již neexistující účet, poskytovateli pomoci nebude uhrazena poskytnutá péče v případě úmrtí pobíratele příspěvku, protože nebyl nahlášen jako pečující osoba atd. Dbejte také na to, aby z rodiny a blízkého okolí byly nahlášené všechny osoby, které se na péči podílejí, a naopak nebyly hlášeny ty, které péči nezajišťují, předejdete tím možným sporům.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading