fbpx
Novela zákona o dlouhodobém ošetřovném prošla Sněmovnou

Novela zákona o dlouhodobém ošetřovném prošla Sněmovnou

Pokud jste zatím nezaznamenali, Poslaneckou sněmovnou v tomto týdnu prošla novela týkající se dlouhodobého ošetřovného. Pokud ji schválí Senát, měly by změny začít platit od ledna 2022. Dlouhodobé ošetřovné má oporu v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobého ošetřovného se týká Hlava VII, §41.

Dlouhodobé ošetřovné je sociální dávka, která je v České republice poskytována od roku 1. 6. 2018. Využít ji mohou zaměstnanci a dále také osoby samostatně výdělečné činné, které jsou minimálně 90 dnů v uplynulých čtyřech měsících před žádostí o dávku dlouhodobého ošetřovného účastny nemocenského pojištění. Tato sociální dávka částečně kompenzuje příjem z výdělečné činnosti osob, které se pro nepříznivý zdravotní stav svého blízkého rozhodli zůstat doma a o nemocného se postarat v domácím prostředí. Přiznání této sociální dávky má svá pravidla a právě zmíněnou novelou by měla být dostupnější všem potřebným.

Dlouhodobé ošetřovné dle §41a může čerpat manžel / manželka ošetřované osoby, nebo registrovaný partner / partnerka ošetřované osoby, dále příbuzní v přímé linii včetně sourozenců, tchýně / tchána, snachy, zetě, neteře, synovce, tety či strýce, dále manžel / manželka výše zmíněných osob (tedy např. manžel neteře ošetřované osoby) a dále také druh či družka ošetřované osoby za podmínky, že s ošetřovanou osobou žijí ve společné domácnosti.

Jaké změny byly do novely zapracovány a jaké podmínky zůstávají beze změny?

❌ Aktuálně je nutné o dlouhodobé ošetřovné zažádat před propuštěním z hospitalizace.
✔️Novela počítá se lhůtou až osm dní po propuštění. Eliminuje se tím například nedostatečné obeznámení se zdravotním stavem člověka propouštěného ze zdravotnického zařízení do domácího ošetřování a náročnost následné péče.

❌ Pro čerpání dlouhodobého ošetřovného musel být nemocný v aktuálním znění hospitalizován minimálně sedm po sobě jdoucích kaledářních dní.
✔️Novela obsahuje čtyři dny hospitalizace, přičemž se do počtu dní, stejně jako ve stávajícím znění, počítá den přijetí i den propuštění z lůžkového oddělení zdravotnického zařízení.

Dosavadní podmínka alespoň sedmidenní hospitalizace je neúměrně dlouhá. Průměrná doba hospitalizace se stále snižuje, nové léčebné metody umožňují potřebnou dobu snižovat. V současné době činí průměrná doba hospitalizace zhruba pět dní, když od roku 2017 došlo k jejímu zkrácení téměř o dva dny,“ komentovala novelu poslankyně Alena Gajdůšková za Českou stranu sociálně demokratickou, která byla jedna z iniciátorek zmírnění podmínek čerpání dlouhodobého ošetřovného.

✔️Nově se u lidí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, u lidí, kteří vyžadují celodenní dlouhodobou péči a u nichž byl seznán nevyléčitelný stav s doporučenou podporou paliativní péče, nebude nutné splnit podmínku hospitalizace. Jedná se tedy zejména o lidi s onkologickými diagnózami, s progredujícím selháváním životně důležitých orgánů a dalšími nemocemi v terminálním stádiu.

📌Dlouhodobé ošetřovné bude možné stejně jako dosud čerpat maximálně po dobu 90 kalendářních dnů od propuštění nemocného z lůžkové části zdravotnického zařízení. Tato lhůta je stanovena v takovém rozsahu, aby bylo možné zvážit nutnost další celodenní péče a využít například možnost podání žádosti o příspěvek na péči (více jsme o něm psali například zde). 

📌Pro čerpání nadále platí podmínka, že zdravotní stav nemocného vyžaduje po propuštění ze zdravotnického zařízení minimálně dalších třicet dní intenzivní následné péče v domácím prostředí. 

📌V předložené novele se i nadále počítá s tím, že o další dlouhodobé ošetřovné je možné požádat s odstupem 12 měsíců od posledního dne předešlého pobírání této sociální dávky.

📌Zůstává i výše vyplácené dávky, která je zákonem o nemocenském pojištění stanovena na 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

📌Zůstává povinnost zaměstnavatele uvolnit zaměstnance z práce po dobu poskytování dlouhodobé péče. Jedinou možností, kdy toto uvolnění není povinen dovolit je, pokud tomu brání vážné důvody, které musí zaměstnanci předložit písemně.

📌 U osoby vyžadující celodenní péči se může vystřídat více osob, všechny změny je nutné vždy hlásit na příslušné pobočce OSSZ. 

***

Ještě nejste součástí uzavřené podpůrné skupiny „Domácí péče o nemocné Alzheimerem“ na Facebooku? Přidejte se k nám a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z bezplatných online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading