fbpx
Příspěvek na péči – oblast základních životních potřeb

Příspěvek na péči – oblast základních životních potřeb

Jak jsme si řekli v minulém článku, v průběhu řízení o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči se hodnotí schopnost samostatně obstarat a zajistit deset základních životních potřeb. A také jsme si slíbili, že na to, co jednotlivé oblasti zahrnují a jak je to s jejich posuzováním, se podíváme příště. Jaké jsou oblasti základních životních potřeb? V řízení o přiznání příspěvku na péči je posuzováno deset oblastí: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Pojďme se na jednotlivé oblasti teď podívat pomyslnou lupou. 

Za schopnost zvládat oblast mobility se považuje stav, kdy je člověk schopen zcela samostatně, či s využitím kompenzační pomůcky, avšak bez opory a pomoci další osoby, vstát, usednout, stát s mírnou oporou alespoň 10 minut, měnit polohu, pohybovat se chůzí v podobě krok za krokem včetně využití příhodné kompenzační pomůcky, a to i s přestávkami. Minimální vzdálenost, kterou by člověk s plnou schopností mobility měl zvládnout, a to doma nebo i v běžném terénu, je alespoň 200 metrů. Posuzuje se, zda je člověk schopen udržet zamýšlený směr chůze, obejít případné překážky na cestě. Jedná se o pohyb včetně chůze po nerovném terénu, překonání schodiště v rozsahu jednoho patra nahoru i dolů. Podstatné je také při chůzi zvládnout otevřít a opět zavřít dveře, zvládnout nástup a výstup do běžných dopravních prostředků, tedy nikoliv jen bezbariérových.

Oblast orientace zahrnuje, a to opět bez pomoci a podpory další osoby, avšak s možným využitím kompenzačních pomůcek, schopnost poznávat a rozeznávat běžné denní události zrakem a sluchem při přiměřených duševních kompetencích. V běžném životě to může například znamenat, že když člověk slyší zvuk přijíždějícího auta, rozpozná, z jakého směru zvuk přichází, zareaguje na tuto situaci apod. Dále předpokládá, že člověk se orientuje v osobách, čase i místě, ve svém přirozeném sociálním prostředí, v obvyklých situacích a zvládá se s nimi vyrovnat, řešit a reagovat. 

Velmi rozsáhlou oblastí je komunikace. Člověk, jenž zvládá tuto oblast samostatně, dokáže srozumitelně mluveným slovem vyjádřit například své potřeby a své myšlenky, dokáže se s běžnou slovní zásobou dorozumět s dalšími osobami, a to včetně osob mimo své běžné sociální prostředí, např. na úřadě, na ulici, v obchodě. Dále dokáže porozumět slovům i v psané formě, dokáže pochopit význam napsaného textu a adekvátně na něj reagovat, dokáže sám krátkou zprávu svou rukou napsat. Nedílnou součástí je také schopnost porozumět běžně užívaným obrazovým symbolům, tzv. piktogramům. Jedná se například o obrázky upozorňující na umístění toalet na vlakovém nádraží, dopravní značky, jednoduché symboly pro orientaci v supermarketu a umístění potravin v jednotlivých uličkách. V neposlední řadě se jedná také o schopnost porozumět zvukovým signálům, například siréně na hasičském domě, troubení auta, zvuku domovního zvonku apod.

Čtvrtá oblast, která je v řízení příspěvku na péči posuzována, je oblast stravování. Osoba, která zvládne tuto oblast obsáhnout, je schopna vybrat si z nabídky hotových pokrmů a nápojů, přemístit hotový pokrm z nádoby na talíř a přenést jej, alespoň pomocí lžíce rozdělit jídlo na menší kousky vhodné k přímé konzumaci, nalít nápoj, uchopit nádobku s nápojem a sama se napít. Je však nutné, aby souběžně s tím také dodržovala stanovený dietní režim nařízený lékařem, konzumovala stravu v obvyklém denním režimu (3-5 jídel za den). Dále se hodnotí schopnost dodržení pitného režimu.

Oblast oblékání a obouvání zahrnuje schopnost vybrat si oblečení a obuv přiměřeně okolnostem, tzn. například dle aktuální meteorologické situace, ročního období, společenské události, slavností příležitosti apod., rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, rozeznat vrchní a spodní část oblečení na různé části těla, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. Osoba také musí zvládat manipulaci s knoflíky, zdrhovadly, háčky a dalšími součástmi svého oděvu.

Šestá oblast zahrnuje veškerou tělesnou hygienu. Osoba, která zvládá tuto schopnost zcela samostatně, dokáže použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, zvládnout ošetřit pokožku po koupání krémem, pokud to stav pokožky vyžaduje, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu včetně péče o zubní náhrady, starat se o brýle, případně kontaktní čočky, čistit si uši, holit se, ostříhat si nehty pomocí nůžek, kleštiček, nebo pilníku na nehty apod.

S šestou oblastí úzce souvisí následující oblast, která se týká výkonu fyziologické potřeby. Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, případně toaletní křeslo, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat adekvátní hygienické pomůcky, zacházet s těmi použitými a správně je likvidovat. 

Oblast péče o zdraví zahrnuje schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc. Jedná se tedy například o schopnost ošetření drobných poranění, včasné a správné užívání předepsaných léků včetně například měření hladiny inzulinu v krvi a následné dávkování inzulinu včetně injekčního podání.

Předposlední oblastí je oblast osobních aktivit. Za zvládnutí této oblasti se považuje stav, kdy je osoba schopna navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, realizuje kontakt se společenským prostředím, dokáže si stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, tedy např. vyřídit si potřebné doklady na úřadech, vyzvednout zásilku na poště, odnést příkazy k úhradě do banky apod. 

Poslední oblast se týká péče o domácnost. Osoba, která je schopna samostatně hospodařit s penězi v rámci vlastního příjmu a příjmu celé domácnosti, dokáže manipulovat s předměty denní potřeby (tzn. například se závěsy / žaluziemi, radiátorem), obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem včetně převlečení postele, žehlení, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek, vynášet komunální a tříděný odpad.

Jak je to s následným souhrnem kompetencí, které osoba má a ve kterých potřebuje pomoc další osoby, co znamená, že osobě byl přiznán třetí příspěvek na péči apod.? O tom si řekneme v dalším pokračování.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading