fbpx
Domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou

Domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou

V rámci našeho vyprávění jsme se od přehledu služeb, které mohou ulehčit péči rodinám v domácím prostředí, přes služby ambulantního charakteru a následně přes Týdenní stacionář dostali až k pobytovým službám. Jedná se o tzv. domovy. Místo, kde člověk žije kontinuálně týdny a měsíce a roky, přijímá návštěvy, případně na návštěvy (např. víkendy, svátky apod.) jezdí ke své rodině. Místo, které se stává jeho novým domovem. V rámci nabídky služeb v České republice rozlišujeme Dům s pečovatelskou službou, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

Pojďme se v úvodu podívat, jak je to s nabídkou služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Nejen Alzheimerova choroba, ale i všechny další syndromy demence se vyvíjí a soběstačnost nemocných v běhu času klesá. Nelze předvídat, jak rychle bude nemoc postupovat, kdy přestane člověk zvládat žít sám v domácím prostředí, nelze stanovit, v jakém horizontu bude člověk zcela odkázán na pomoc druhé osoby. Jedna fáze nemoci přechází v druhou, u někoho rychleji, u někoho plíživě. Není možné říct, že za dva měsíce skončí první fáze a začne druhá apod. Situace v České republice je problematická z několika důvodů. Tím největším je fakt, že člověk s Alzheimerovou chorobou potřebuje využívat jak sociální, tak zdravotní služby, dá se říci, že spadá do několika resortů. Naštěstí se čím dál více objevují zařízení, která dokáží nabídnou kvalitní služby v oblasti sociální, tak i zdravotní. Jedná se, bohužel, především o soukromá zařízení a špičková nabídka služeb je kompenzována vyšší cenou požadovanou po nemocném a jeho rodině.

Hned v úvodu je nutné zmínit, že Dům s pečovatelskou službou jako takový není sociální, ani zdravotnická služba. Jedná se o byty zvláštního určení v soukromém vlastnictví (například v majetku obce), které jsou pronajímány člověku, který již nedokáže obstarat všechny úkony související s péčí o svou osobu a domácnost. Jedná se o malometrážní byty, nejčastěji garsonky a byty 1+kk až 1+1 s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením. Jak jsme si již řekli (např. v tomto článku o Ošetřovatelské a Pečovatelské službě), pečovatelská služba dokáže potřebným pomoci s každodenními úkony v rozsahu několika hodin denně, nelze ji však využít v případě, že je člověk zcela odkázán na cizí pomoc, či je upoutaný na lůžku. Umístit člověka s příznaky demence do Domu s pečovatelskou službu bývá obtížné, ne-li nemožné. U člověka s tímto onemocněním je předvídatelná prognóza vývoje nemoci a je jisté, že v zařízení typu Dům s pečovatelskou službou dlouho být nemůže. Přesto jej ve výčtu zmiňuji, protože senior může být v Domě s pečovatelskou službou v době, kdy se u něj příznaky syndromu demence zatím neprojevují a až následně je nutné řešit přemístění do jiného zařízení. 

Domov pro seniory, dříve Domov důchodců apod. je sociální služba podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Každý poskytovatel domova pro seniory je povinen zabezpečit: ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Jedná se tedy o stejné služby jako v případě Týdenního stacionáře, s tím rozdílem, že zde je služba poskytována sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně. Velmi často se setkáte s tím, že ani Domov pro seniory nepřijme člověka s diagnostikovaným syndromem demence a odkáže vás na Domov se zvláštním režimem.

Jaký je rozdíl mezi Domovem se zvláštním režimem a Domovem pro seniory? Povinný obsah služeb je stejný: ubytování strava, hygiena… rozdíl je v cílové skupině osob, pro které je služba určena, jednoduše řečeno: “Kdo tuto službu může využívat”. Jednou z těchto skupin osob, který zákon o sociálních službách v §50 přímo zmiňuje, jsou osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Stručně řečeno: prostory, vybavení, personální zabezpečení a všechny další ukazatelé jsou cíleny na lidi se syndromem demence, ve větší míře je kladen důraz na bezpečnost lidí, kteří službu využívají. Součástí jsou i pravidla pro volný pohyb tak, aby byl zabezpečen prostor, ve kterém se lidé pohybují a nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti v zařízení, ale i mimo něj.

Stejně jako u jiných služeb i tady se setkáváme s nabídkou státních a soukromých poskytovatelů. Měsíční poplatky se výrazně liší. Liší se totiž i nabídka služeb, standardy vybavení pokojů, personální zabezpečení, aktivní vyžití seniorů atd. Základní platba se ve státních zařízeních pohybuje od cca jedenácti tisíc korun za měsíc, což z velké části pokryje důchod nemocného, u soukromých poskytovatelů se měsíční částka může i zněkolikanásobit. Příspěvek na péči, má-li ho senior vyřízený, se do této měsíční sazby nezapočítává a v případě umístění nemocného do pobytové služby, náleží příspěvek na péči celý poskytovateli. 

Ve chvíli, kdy péče v domácím prostředí je již natolik náročná, že ji nelze poskytnout ani s podporou terénních a ambulantních služeb, a vy vybíráte nový domov pro svého blízkého, zjistěte si maximum informací o konkrétní službě, vyptejte se na to, co zahrnuje základní měsíční sazba. Jak jsou zajištěny služby jako je kadeřník, pedikúra, nákup oblečení, základního drogistického zboží apod., tedy všechny položky, které nejsou standardně součástí měsíčního poplatku a které si nemocný hradí ze svých finančních prostředků. Zeptejte se na personální obsazení, tzn. kolik pracovníků poskytuje péči kolika lidem v zařízení, jak jsou obsazené noční směny, jak je řešena zdravotní péče o nemocného, zda má zařízení svého praktického lékaře, který je k dispozici během dne, jaké další specialisty má zařízení nasmlouvané. 

Myslete na to, že je to nový domov pro člověka, který je součástí vaší rodiny a pokud se bude v novém domově cítit dobře a bude spokojený, vám to přinese potřebný klid a vědomí toho, že jste udělali maximum možného pro to, aby váš blízký svůj závěr života strávil v jemu příjemném prostředí. Myslete také na to, že zařízení, které jste pro svého blízkého vybrali, nemusí být konečné. Můžete postupem času zjistit, že vám z mnoha možných důvodů nevyhovuje a budete chtít najít jiné. I to je v pořádku a je potřeba s touto variantou počítat.

***

Máte potřebu sdílet každodenní strasti domácí péče? Potřebujete se občas o něčem s někým poradit? Přidejte se do facebookové uzavřené podpůrné skupiny “Domácí péče o nemocné Alzheimerem” a získejte podporu lidí v podobné životní situaci. Případně se připojte k některému z online podpůrných setkáních realizovaných prostřednictvím aplikace Skype. Veškeré informace o termínech i jednoduchých návodech, jak se bez instalace a registrace připojit, najdete zde.

Loading